Search form

Howan 6:39

39Kamhan ya naazakan na Diyos ani ya paghatag ka bag-ong kinabohi nga diri mawara dizan ka mga tao nga insarig naiza kanao. Kamhan panbohien nao sirang tanan pagbalik garing ka mga lebeng kay-an ka kataposan nga aldaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index