Search form

Howan 6:40

40Kay naazakan na kanaong Ama nga ya tanan mga minkita ka toong Maanak daw mintoo kanangiza tagan gazed siran ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kamhan panbohien nao siran pagbalik garing ka mga lebeng kay-an ka kataposan nga aldaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index