Search form

Howan 6:42

42Kamhan namaglaonglaong siran nga ini nga tao nga si Hisos maanak ka lamang iza ni Hosi. Nakakilala kita ka toong ama daw ina. Kamhan ono sa iza minlaong nga mingaring iza daked ka langit?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index