Search form

Howan 6:44

44Kay bisan sin-o nga taohana diri iza ansakop kanao kon diri antandeg ka toong hinawa ya Diyos nga minpakarimbaba kanao. Kamhan ya tao nga ansakop kanao bohien nao iza pagbalik garing ka lebeng kay-an ka kataposan nga aldaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index