Search form

Howan 6:5

5Kamhan pagpakakita ni Hisos ka mga mataed nga tao nga nangarini kanangiza minlaong iza kan Pilipo nga daw hain kita makapalit ka makaen nga an-igo ka pagpakaen kaiton nga mga mataed nga tao?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index