Search form

Howan 6:50

50Kamhan ya matood nga makaen nga impanan-og nao nga mingaring ka langit, ya tao nga ankaen kaiton mabohi iza kawanihen ka.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index