Search form

Howan 6:51

51Kay hao ya matood nga makaen nga mingaring daked ka langit. Kamhan ya tao nga ankaen kanao mabohi iza kawanihen ka. Kamhan ya matood nga makaen nga ihatag nao ani ya kanaong lawas. Ihatag nao iton para ka tanan mga tao dazaw may bag-ong kinabohi niran. Ani ini ya sambag ni Hisos ka mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index