Search form

Howan 6:52

52Kamhan nagalalis ya mga oloolo na mga Yodayo ka isa daw isa nagalaong nga onhon sa naiton nga tao paghatag kanta ka toong lawas nga ipakaen sa?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index