Search form

Howan 6:53

53Minsambag si Hisos nga sabten mazo ini nga kon diri kamo ankaen ka kanaong onod, kon diri isab kamo an-inem ka kanaong dogo waray kinabohi mazo nga matood nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index