Search form

Howan 6:54

54Ya tao nga ankaen ka kanaong onod daw an-inem ka kanaong dogo may toong bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kamhan bohien ka sab nao iza pagbalik garing ka lebeng kay-an ka kataposan nga aldaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index