Search form

Howan 6:58

58Ya makaen nga inlaong nao kamazo mingaring iton ka langit. Diri kon singed ka makaen inngaranan ka mana nga inkaen na kamazong karaan kay bisan minkaen siran kaiza nangapatay siran gihapon. Kamhan ya tao nga ankaen ka makaen nga inhatag nao may toong bag-ong kinabohi nga diri mawara.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index