Search form

Howan 6:6

6Na, ya pangotana ni Hisos porba lamang naiza kan Pilipo kay mahagdam si Hisos ka toong kaogaringen nga makabagat iza ka toong nga ipakaen kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index