Search form

Howan 6:60

60Pagpakabati ka na mga sakop ni Hisos ka toong pagsindo mataed siran namaglaonglaong nga malised iton nga sindo. Daw sin-o ya makaanget ka pagpanalinga?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index