Search form

Howan 6:63

63Ya Madazaw nga Ispirito na Diyos iza kay makahatag ka tao ka matood nga kinabohi, diri kon garing iton ka hinang na tao. Ya kanaong inpanaba kamazo garing iton ka Madazaw nga Ispirito na Diyos. Kamhan makahatag iton kamazo ka bag-ong kinabohi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index