Search form

Howan 6:71

71Ani ini ya inlaong ni Hisos kay dizan ka toong mga napolo may dowa nga sinarigan si Hodas nga maanak ni Simon Iskariyoti ani iza ya an-edlaw kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index