Search form

Howan 6:8

8Kamhan ya isang sinarigan nga si Andris nga lomon ni Simon Pidro minlaong iza kan Hisos nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index