Search form

Howan 7

1Pagkakamhan dizan lamang ka lopa nga Galiliya minsoroy si Hisos pagwali naiza ka mga tao. Diri di iza ankaro ka lopa nga Yoda kay patazen sa iza kontana na mga oloolo na mga Yodayo.

2Na, iton nga panahon hapit di andateng ya isang pista na mga Yodayo. Pagpista niran inhinang niran ya mga tal-ob kay ani ya batasan niran ka pagpasalamat ka Diyos ka kanirang anihen. Agon inngaranan niran ka Pista ka Mga Tal-ob. 3Kamhan ya mga lomon ni Hisos minlaong siran kanangiza nga pomanaw ko dini ka Galiliya. Komaro ko naa ngaro ka lopa nga Yoda dazaw ya mga taga Yoda nga mintoo kanmo makakita sab siran ka mga hinang mo. 4Kay kon matood nga timaan iton nga garing iko ka Diyos ipakita ya kanmong kaogaringen doro ka lopa nga Yoda kay kon ipabantog na tao ya toong kaogaringeng ngaran diri iza antarabaho dini ka waray makakita. 5Ani ini ya kanirang saba kan Hisos kay bisan siran ya toong mga lomon wara pen siran magtoo nga garing iza ka Diyos.

6Kamhan minsambag si Hisos nga wara pen dateng ya kanaong tirmino ka pagpakita ka kanaong kaogaringen ka mga tao. Kamo ka lamang ya ankaro ka pista koman kay waray tirmino mazo ka pagtoman ka naazakan na Diyos singed kanao. 7Diri magakontara ya mga tao kamazo. Hao ya pagakontarahan niran kay minbaheg hao kaniran kay maonga ya batasan niran. 8Kamo ka lamang ya ankaro ka pista. Diri hao an-iba kamazo kay wara pen dateng ya kanaong tirmino ka pagpakita ka kanaong kaogaringen dizan ka mga tao. 9Pagkakamhan naiza paglaong nabilin iza dizan ka lopa nga Galiliya.

10Na, pagpanaw na toong mga lomon ngaro ka pista anipen iza ankaro nga isa ka iza. 11Kamhan dizan ka pista may mga oloolo na mga Yodayo. Nagapakigkita siran kan Hisos daw hain sa iza? 12Namaglaonglaong sab ya mga tao paghilom nga beetan si Hisos. Kamhan minsambag ya mga isang tao nga diri gazed kay nagapanlimbong iza ka mga tao. 13Diri ambaskeg ya mga tao ka kanirang saba kay nahaldek siran ka kanirang mga oloolo nga Yodayo.

14Na, ka hapit di matenga nga ka pista minseled si Hisos ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos kay ansogod iza ka pagsindo ka mga tao dizan. 15Kamhan nabereng ya mga Yodayo nagalaong nga onhon sa baza iza nakalabaw pagsabot ka tanan? Wara iza mag-iskwila dini kanami sokad. 16Minsambag si Hisos nga ya pagsindo nao diri kon garing kanao kay garing gazed ka Diyos nga minpakarimbaba kanao. 17Kamhan kon maazak ya tao ka pagtoman ka maazakan na Diyos mahagdam sab iza nga garing ka Diyos ya pagsindo nao, diri kon garing ka kanaong hena-hena. 18Kon garing ka kaogaringen na tao ya pagsindo gosto naiza nga sazaen iza na mga tao. Kon gosto na tao ka pagsaza ka Diyos nga minsarig kanangiza ka pagsindo, matadeng gazed ini nga tao diri kon bakaken. 19Kawandini pen minhatag si Moysis kamazo ka balaed na Diyos. Kamhan bisan kamo ya diri antoman kaiton nga balaed, gosto baza kamo ampatay kanao nga minlapas koni kaiton nga balaed.

20Kamhan minsambag ya mga tao kan Hisos nga inboang ko na maonga! Daw sin-o say ampatay kanmo kontana? 21Minsambag si Hisos nga izang dini kaini ya hinang nao nga minpakawara ka kasakit na nabedlay nabereng kamo kay minhinang hao kaiton ka aldaw nga tigpahimlay. 22-23Na, bisan kon aldaw nga tigpahimlay anhinang kamo ka batasan mazo ka amaamahay nga impatori kay antoman kamo koni ka balaed nga inhatag ni Moysis daw ya mga karaang Yodayo. Kamhan kay ono say pagakazethan mazo kanao pagpakadazaw nao ka lawas na nabedlay ka aldaw nga tigpahimlay? 24Magheneng kamo pagdaetdaet kanao ka pagpanaba mazo mahitenged ka hinang nao ka nabedlay. Basta dazawen mazo ya kamazong hena-hena.

25Kamhan namaglaong ya mga isang taga Hirosalem nga iton nga tao ani kombeet ya patazenen na kantang mga oloolo. 26Bisan mabaskeg ya toong pagpanaba wara iza bahegi na kantang mga oloolo. Basi hinoa mahagdam di siran nga ani iza gazed si Kristo nga hari nga pinili na Diyos. 27Mahagdam kita daan kon taga diin iton nga tao. Basta kay kon domateng si Kristo waray mahagdam kon hain iza garing.

28Pagpakabati ni Hisos kaiton mindakola iza ka toong saba pagsindo naiza dizan ka lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos nagalaong nga daw wara kamo mahagdam kon sin-o sa hao? Daw wara baza kamo mahagdam kon hain garing hao? Wara gazed hao magbeet ka kanaong pagkarini. Ya minpakarimbaba kanao matadeng gazed iza. Kamhan wara kamo mahagdam kon sin-o iza. 29Mahagdam hao daan kon sin-o sa iza kay garing sa hao kanangiza kay iza ya minpakarimbaba kanao.

30Pagkakamhan ni Hisos pagpanaba kaiza dakpen kontana iza na mga oloolo na mga Yodayo kay ipapriso piro wara mahimo kay wara pen dateng ya tirmino nga dakpen iza. 31Dizan disab may mga mamistahay nga mintoo di kan Hisos nagalaong nga kon andateng si Kristo nga kantang intagadan daw labaw pen ya toong hinang ka mga inhinang naiton nga tao?

32Na, ya mga Parasiyo nakabati siran ka mga panaba na mga tao mahitenged kan Hisos. Kamhan siran daw ya mga oloolo na mga pari minsogo siran ka mga soldaw ka pagdakep kan Hisos. 33Mahagdam si Hisos ka kanirang hinang agon minlaong iza nga diri pen hao madakep kay an-iba pen hao kamazo ka diri kon madogay. Kamhan an-oli hao daked kanangiza nga minpakarimbaba kanao. 34Kamhan ampangita kamo kanao piro diri hao kakitan. Diri sab kamo makasonod kanao doro ka kanaong karohan. 35Namaglaong ya mga oloolo nga Yodayo nga daw ankar-in sa baza iza pagsinged nga diri sa kita makasonod kanangiza? Daw ankaro iza ka mga lain dapit nga inlaaglaagan na angay ta dazaw antoldo pen iza ka mga diri kon Yodayo doro? 36Nagahena-hena siran nga kay ono sa iza maglaong nga ampangita kami kanangiza kamhan diri iza makita kay diri kami makasonod ngaro ka karohan naiza? Ani ini ya kanirang hena-hena kay wara siran mahagdam kon ono ya kahologan na toong inpanaba kaniran.

37Pagdateng ka pagkaliwas na pista mintindeg si Hisos dizan ka lagkaw na Diyos. Kamhan minbaskeg iza ka toong saba pagsindo naiza kaniran. Kamhan minpamolinged iza nagalaong nga ya in-ohaw nga tao kinahanglan komarini iza dini kanao dazaw an-inem iza ka sapa nga ihatag nao kanangiza. 38Dini ka tao nga mintoo kanao ihatag nao ya bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kamhan iton nga kinabohi ani ya singed ka mga sapa nga diri anhebas. Pamolinged ini nga impasoyat daan na Diyos. 39Ani ini ya insindo ni Hisos mahitenged ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Pagpanaba ni Hisos kaniran wara pen dateng ya Ispirito dini ka mga mintoo kanangiza. Kay kinahanglan patazen pen si Hisos. Kamhan mabohi iza pagbalik garing ka lebeng anipen domateng ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.

40Pagpakabati ka na mga tao ka mga panaba ni Hisos minlaong ya mga isa nga iton nga tao ani gazed ya propita nga kanaming intagadan. 41Minlaong ya mga iba nga iton nga tao ani gazed si Kristo nga hari nga pinili na Diyos. Dizan disab may mga nagalalis nga nagalaong nga si Kristo diri kon garing iza ka Galiliya 42kay impasoyat na Diyos daan nagalaong nga si Kristo kaliwatan iza ni Dabid. Kamhan matao iza doro ka longsod nga Bitlihim nga nataohan ni Dabid. 43Kamhan nagalalislalis ya isa daw isa kon iza si Kristo kon diri sa. 44Kamhan may mga isa nga gosto andakep kanangiza piro wara iza madakep.

45Pagkakamhan minbalik ya mga soldaw ka mga oloolo na mga pari daw ya mga Parasiyo. Pagdateng niran nangotana ya mga oloolo nga kay ono sa wara mazo dadha iza ngarini? 46Minsambag siran nga wara sa sokad ya tao nga makapanaba singed kaini nga tao. 47Minsambag ya mga Parasiyo nga inlimbongan sab baza kamo naiza. 48Dini kanami nga kamazong mga oloolo daw ya mga Parasiyo waray antoo kan Hisos. 49Kamhan ya mga tao dini nga inlimbongan naiza wara siran mahagdam ka balaed ni Moysis singed kanami agon silotan gazed siran.

50Kamhan dini ka mga oloolo may isa nga minbisita kan Hisos izang dini kaini si Nikodimo ya ngaran. Iza ya minlaong kaniran nga 51ya kantang balaed diri mahimo ya paghokom ka tao kon wara pen ya logar naiza ka pagsambag ka mga ampangotana kanangiza. 52Minsambag siran nga kay ono sa ko antabang kanangiza? Daw taga Galiliya iko singed kanangiza? Magtoon ko ka kasoyatan na Diyos dazaw mahagdam ko nga bisan sin-o ya propita na Diyos wara iza garing ka Galiliya. 53Na, pagkakamhan kaiza nangoli di ya tagsa tagsa kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index