Search form

Howan 7:14

14Na, ka hapit di matenga nga ka pista minseled si Hisos ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos kay ansogod iza ka pagsindo ka mga tao dizan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index