Search form

Howan 7:19

19Kawandini pen minhatag si Moysis kamazo ka balaed na Diyos. Kamhan bisan kamo ya diri antoman kaiton nga balaed, gosto baza kamo ampatay kanao nga minlapas koni kaiton nga balaed.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index