Search form

Howan 7:2

2Na, iton nga panahon hapit di andateng ya isang pista na mga Yodayo. Pagpista niran inhinang niran ya mga tal-ob kay ani ya batasan niran ka pagpasalamat ka Diyos ka kanirang anihen. Agon inngaranan niran ka Pista ka Mga Tal-ob.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index