Search form

Howan 7:21

21Minsambag si Hisos nga izang dini kaini ya hinang nao nga minpakawara ka kasakit na nabedlay nabereng kamo kay minhinang hao kaiton ka aldaw nga tigpahimlay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index