Search form

Howan 7:22-23

22-23Na, bisan kon aldaw nga tigpahimlay anhinang kamo ka batasan mazo ka amaamahay nga impatori kay antoman kamo koni ka balaed nga inhatag ni Moysis daw ya mga karaang Yodayo. Kamhan kay ono say pagakazethan mazo kanao pagpakadazaw nao ka lawas na nabedlay ka aldaw nga tigpahimlay? 24Magheneng kamo pagdaetdaet kanao ka pagpanaba mazo mahitenged ka hinang nao ka nabedlay. Basta dazawen mazo ya kamazong hena-hena.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index