Search form

Howan 7:26

26Bisan mabaskeg ya toong pagpanaba wara iza bahegi na kantang mga oloolo. Basi hinoa mahagdam di siran nga ani iza gazed si Kristo nga hari nga pinili na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index