Search form

Howan 7:28

28Pagpakabati ni Hisos kaiton mindakola iza ka toong saba pagsindo naiza dizan ka lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos nagalaong nga daw wara kamo mahagdam kon sin-o sa hao? Daw wara baza kamo mahagdam kon hain garing hao? Wara gazed hao magbeet ka kanaong pagkarini. Ya minpakarimbaba kanao matadeng gazed iza. Kamhan wara kamo mahagdam kon sin-o iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index