Search form

Howan 7:3

3Kamhan ya mga lomon ni Hisos minlaong siran kanangiza nga pomanaw ko dini ka Galiliya. Komaro ko naa ngaro ka lopa nga Yoda dazaw ya mga taga Yoda nga mintoo kanmo makakita sab siran ka mga hinang mo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index