Search form

Howan 7:31

31Dizan disab may mga mamistahay nga mintoo di kan Hisos nagalaong nga kon andateng si Kristo nga kantang intagadan daw labaw pen ya toong hinang ka mga inhinang naiton nga tao?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index