Search form

Howan 7:32

32Na, ya mga Parasiyo nakabati siran ka mga panaba na mga tao mahitenged kan Hisos. Kamhan siran daw ya mga oloolo na mga pari minsogo siran ka mga soldaw ka pagdakep kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index