Search form

Howan 7:35

35Namaglaong ya mga oloolo nga Yodayo nga daw ankar-in sa baza iza pagsinged nga diri sa kita makasonod kanangiza? Daw ankaro iza ka mga lain dapit nga inlaaglaagan na angay ta dazaw antoldo pen iza ka mga diri kon Yodayo doro?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index