Search form

Howan 7:37

37Pagdateng ka pagkaliwas na pista mintindeg si Hisos dizan ka lagkaw na Diyos. Kamhan minbaskeg iza ka toong saba pagsindo naiza kaniran. Kamhan minpamolinged iza nagalaong nga ya in-ohaw nga tao kinahanglan komarini iza dini kanao dazaw an-inem iza ka sapa nga ihatag nao kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index