Search form

Howan 7:38

38Dini ka tao nga mintoo kanao ihatag nao ya bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kamhan iton nga kinabohi ani ya singed ka mga sapa nga diri anhebas. Pamolinged ini nga impasoyat daan na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index