Search form

Howan 7:4

4Kay kon matood nga timaan iton nga garing iko ka Diyos ipakita ya kanmong kaogaringen doro ka lopa nga Yoda kay kon ipabantog na tao ya toong kaogaringeng ngaran diri iza antarabaho dini ka waray makakita.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index