Search form

Howan 7:40

40Pagpakabati ka na mga tao ka mga panaba ni Hisos minlaong ya mga isa nga iton nga tao ani gazed ya propita nga kanaming intagadan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index