Search form

Howan 7:41

41Minlaong ya mga iba nga iton nga tao ani gazed si Kristo nga hari nga pinili na Diyos. Dizan disab may mga nagalalis nga nagalaong nga si Kristo diri kon garing iza ka Galiliya

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index