Search form

Howan 7:50

50Kamhan dini ka mga oloolo may isa nga minbisita kan Hisos izang dini kaini si Nikodimo ya ngaran. Iza ya minlaong kaniran nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index