Search form

Howan 8

1Kamhan minbalik si Hisos ka bobong nga Olibo ya ngaran. 2Pagkamasiselem ka minsazo iza pagbalik ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Kamhan mataed ya mga tao nga nagatipon dizan. Kamhan minlo-to iza kay ansindo pen iza kaniran.

3Na, ka nagasindo pen iza kaniran minkarini ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo daw ya mga Parasiyo. Kay in-ated niran ya isang babazi nga nasakpan nga nanapaw. Kamhan patindegen iza dizan ka tenged na mga tao. 4Kamhan minlaong siran kan Hisos nga Maistro, ini nga babazi nasakpan nga nanapaw. 5Kamhan ya balaed nga inhatag kanta ni Moysis ani nagasogo nga ya minhinang ka singed kaiton kinahanglan pamagbatohan keteb ka pagpatay. Na, ono ya kanmong ikapanaba?

6Ani ini ya kanirang pangotana kay gosto siran anporba kan Hisos dazaw may ikasombong niran. Kamhan mindongò si Hisos ka pagsoyat ka lopa nga ingamit ya toong toldo. 7Sigi niran baliken ya pagpangotana. Kamhan mintindeg si Hisos daw maglaong kaniran nga dini kamazo bisan sin-o ya wara makasala iza gazed ya anhon-a pagpook kanangiza. 8Kamhan mindongò iza pagbalik ka pagsoyat ka lopa.

9Pagpakabati ka niran ka saba ni Hisos nagatagsatagsa siran pagpanaw dizan. Ya mga malaas nanhon-a sonod ya mga batan-en. Wara ya minbato ka babazi kay nasakpan ya hinawa niran ka saba ni Hisos. Kamhan si Hisos ya nabilin daw ya babazi nga nagatindeg dizan. 10Paghangad naiza ka babazi minlaong iza nga Day, daw hain sa siran? Daw waray minpabilin ka pagsilot kanmo ka pagpatay? 11Minsambag ya babazi nga wara, Sinyor. Minsambag si Hisos nga diri hao isab ansilot kanmo. Pomanaw di ko. Bomiza di ko ka batasan nga maonga. Ani ini ya impanaba naiza ka babazi.

12Kamhan dizan ka mga tao indogangan pen ni Hisos pagsindo kaniran mahitenged ka toong kaogaringen nga nagalaong nga hao ya tag-iza ka kapawa. Kamhan makawara hao ka kadeglem dalem ka hena-hena na tanan mga tao. Kamhan ya tao nga antoo kanao singed ka diri kon madeglem ya toong panawan kay ilawan di iza. Kamhan iton nga kapawa nga makawara ka kadeglem ani isab ya makahatag kanangiza ka kinabohi nga diri mawara.

13Minsambag ya mga Parasiyo nga iko ka lamang ya minpanan-og mahitenged ka kanmong kaogaringen agon diri kon matood. 14Minsambag si Hisos nga bisan hao ya minpanan-og mahitenged ka kanaong kaogaringen matood ya kanaong panaba kay mahagdam hao kon hain hao garing daw hain ya kanaong panawanan. Basta kamo wara kamo mahagdam kon hain hao garing daw hain ya kanaong panawanan. 15Garing ka kamazong hena-hena ya paghokom mazo kanao. Diri hao anhaod ka kamazong batasan ka paghokom 16kay matadeng ya paghokom nao ka tao kay diri kon isa ka hao ya anhokom basta hao daw iza nga minpakarimbaba kanao. 17May balaed mazo nga nagalaong nga kon mag-anika ya panan-og na dowang ka saksi matood gazed ya kanirang panan-og. 18Na, hao ya nagapanan-og kon sin-o sa hao. Kamhan nagapamatood ya Ama nga Diyos nga hao ya inpakarimbaba naiza.

19Minsambag ya mga Parasiyo pagpangotana nga daw hain ya Ama mo maghela? Minsambag si Hisos nga wara kamo makasabot kon sin-o sa hao daw sin-o ya kanaong Ama. Kon ankilala kamo kanao makakilala sab kamo ka Ama nao. 20Ani ini ya pagpanaba ni Hisos ka dizan pen iza ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Pagpanaba naiza kaiton dizan iza ka betanganan ka kowarta nga ihaladay na mga tao. Labzanan iton na mga mataed nga tao. Kamhan waray andakep kanangiza kay wara pen dateng ya tirmino nga dakpen iza.

21Na, indogangan pen ni Hisos pagsindo kaniran nagalaong nga may tirmino nao nga ampanaw hao dini kamazo. Kamhan ampangita gazed kamo kanao piro mapatay kamo kay may mga sala pen mazo kay diri kamo antoo kanao. Diri mahimo ya pagkaro mazo ka kanaong datnganan. 22Namaglaonglaong dazon ya mga oloolo pagsora nga iza gazed ya ampatay ka toong kaogaringeng lawas agon minlaong iza nga diri sa kita makakaro ka toong datnganan.

23Indogangan pen ni Hisos pagpanaba kaniran nagalaong nga taga lopa gazed kamo basta hao taga daked sa hao. Kanang kalibotan ya tanan hena-hena mazo piro ya kanaong hena-hena diri kon kanang kalibotan. 24Minlaong hao kamazo nga mapatay kamo ka wara mapasaylo ya mga sala mazo. Antoman gazed ini kon diri kamo antoo nga hao si Kristo nga hari nga pinili na Diyos. 25Minsambag siran nga daw sin-o sa iko? Minsambag si Hisos nga hao ya impanan-og nao kamazo sokad ka pagdateng nao dini kamazo. 26Kamhan mataed pen kontana ya baheg nao kamazo paghokom ka kamazong batasan. Basta koman dini ka mga tao inpanan-og nao ya nabatian nao garing ka minpakarimbaba kanao kay matadeng gazed iza. 27Kamhan wara siran makasabot nga ya Diyos nga toong Ama ani ya impanan-og ni Hisos kaniran.

28Agon indogangan pen ni Hisos paglaong kaniran nga kay-an kon ilansang di hao mazo ka kros anipen kamo mahagdam nga hao si Kristo nga hari nga pinili na Diyos. Kamhan mahagdam isab kamo nga diri kon hao ya ambeet ka kanaong mga inhinang basta ya mga panaba nao garing iton ka Ama nga minsindo kanao. 29Kamhan iza nga minpakarimbaba kanao onay nagaibaiba kanao. Diri iza ambelag kanao kay onay hao nagahinang ka mga makasaza kanangiza.

30Na, pagkakamhan kaiza mataed ya mintoo ka toong mga panaba. 31Kamhan dizan ka mga Yodayo nga mintoo kanangiza minlaong si Hisos nga kon tomanen mazo ya kanaong sindo, kamo matood ya kanaong mga sakop. 32Kamhan mahagdaman mazo nga hao nga si Kristo ani ya matood nga Diyos. Kamhan anlibri hao kamazo ka pagkaoripen mazo. 33Minsambag siran nga mga kaliwatan kami ni Abraham nga toboan na mga Yodayo. Sokad kawandini pen dogay di waray tag-iza kanami. Kay ono sa ko nagalaong nga iko ya anlibri kanami ka pagkaoripen nami kon ansakop kami kanmo? 34Minsambag si Hisos nga timan-an mazo gazed ini nga kon maonga ya batasan na tao singed ka in-oripen iza na maongang batasan kamhan diri iza makabohi ka toong kaogaringen dizan ka gapos. 35Pamolinged ini nga ya oripen nga tao wara gazed ya katenged naiza dini ka lagkaw na toong amo basta kay ya maanak na amo ani ya may katenged kay iza ya kaliwat. 36Kamhan hao nga Maanak na Diyos kon hao ya anlibri kamazo garing ka pagkaoripen mazo ka maongang batasan matood gazed ya pagkalibri mazo. 37Bisan kamo matood ya mga kaliwatan ni Abraham gosto baza kamo ampatay kanao kay diri kamo ansogot ka kanaong sindo. 38Impanaba nao ya nakitan nao ka daked pen hao ka Ama nao. Kamhan ya nabatian mazo dizan ka ama mazo ani ya inhinang mazo. 39Minsambag ya mga Yodayo nga si Abraham ani ya toboan nami nga mga Yodayo. Minsambag si Hisos nga kon kamo ya mga kaliwatan ni Abraham ya batasan mazo daw si Abraham mag-anika. 40Ambaza kay gosto kamo ampatay kanao kay nagasindo hao kamazo ka nabatian nao garing ka Diyos. Wara si Abraham magbatasan singed kamazo. 41Inhaod mazo ya batasan na ama mazo. Minsambag siran pag-iseg nga kami nga mga Yodayo isa ka gazed ya ama nami ani iza ya matood nga Diyos. Wara kami magbiza kaini nga tinoohan nami sokad. 42Minsambag si Hisos nga kon ani iza ya Diyos mazo makaangay kamo kanao kay garing hao kanangiza. Kamhan diri kon hao ya nagabeet ka pagpakarimbaba kanao kay ya Diyos iza gazed ya nagabeet. 43Wara kamo makasabot ka kanaong sindo kay diri kamo ansogot pagpanalinga. 44Mga kaliwatan kamo ni Satanas. Kamhan gosto kamo antoman ka toong naazakan nga patazen hao. Talamono iza sokad ka kawandini pen dogay di. Awazen naiza hao nga matood nga Diyos kay wara iza mag-angay ka insindo na Diyos. Kamhan wara iza magpanaba ka matood kay bakaken iza kay iza ya ama ka tanan mga bakak. 45Kamhan hao ya minpanaba kamazo ka matood nga mga salaan kamo. Kamhan diri kamo antoo kanao. 46Dini kamazo waray makapahamtang kanao ka sala. Matood ya pagpanaba nao kamazo kamhan kay ono sa nga diri kamo antoo kanao? 47Kon mga maanak kamo na Diyos ampanalinga kamo ka mga panaba na Diyos. Piro diri kon mga maanak kamo na Diyos agon diri kamo ampanalinga ka toong mga panaba.

48Kamhan nazehet ya mga oloolo na mga Yodayo nagalaong nga matood gazed ya paglaong nami nga taga Samariya iko nga kaaway na mga Yodayo. Inboang sab ko na maonga! 49Kamhan mahetek ya pagsambag ni Hisos nagalaong nga wara gazed hao boanga na maonga. Intahod nao ya kanaong Ama kamhan insora mazo hao. 50Dizan ka mga tao diri hao ampasaza ka kanaong kaogaringen. May isa nga ampasaza ka mga tao kanao. Kamhan matadeng ya toong panaba mahitenged kanao. 51Timan-an mazo gazed ini nga ya tao nga mintoman ka kanaong sindo diri iza pahamtangan ka kamatazen ka toong mga sala. 52Minsambag ya mga Yodayo nga nahagdam kami nga inboang ko na maonga. Patay di si Abraham daw ya mga karaang propita na Diyos. Onhon sa mo paglaong nga kon tomanen na tao ya sindo mo diri iza mapatay? 53Daw labaw iko kan Abraham nga kanaming apo? Iza daw ya mga karaang propita patay di sirang tanan. Daw sin-o sa ko baza? 54Minsambag si Hisos nga kon ampasaza hao ka kanaong kaogaringen waray kaposlanan kaiton. Ya Ama nao iza kay magapasaza kanao. Iza ya inlaong mazo nga kamazong Diyos. 55Ambaza kay wara kamo magkilala kanangiza. Hao ya mahagdam kanangiza. Kon nagalaong hao nga wara sa hao mahagdam bakaken hao singed kamazo. Mahagdam gazed hao kanangiza. Tomanen sab nao ya toong sindo. 56Kawandini pen ka bohi ka si Abraham nga apo mazo nagapahisaza iza kay in-alam naiza ya tirmino ka pagdateng nao ngarimbaba ka kalibotan. Kamhan pagpakakita naiza ka kanaong pagdateng dakola gazed ya toong kasaza. 57Minsambag ya mga Yodayo nga wara pen ko magdateng ka kalim-an nga ka toig agon onhon sa mo pagkita kan Abraham nga karaan? 58Minsambag si Hisos nga timan-an mazo gazed ini nga ka wara pen matao si Abraham dizan hao daan.

59Pagpakabati niran kaiton namorot siran ka mga bato kay pookon iza kontana piro impasalimed iza na Diyos dizan ka mga tao. Kamhan minpanaw iza dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index