Search form

Howan 8:12

12Kamhan dizan ka mga tao indogangan pen ni Hisos pagsindo kaniran mahitenged ka toong kaogaringen nga nagalaong nga hao ya tag-iza ka kapawa. Kamhan makawara hao ka kadeglem dalem ka hena-hena na tanan mga tao. Kamhan ya tao nga antoo kanao singed ka diri kon madeglem ya toong panawan kay ilawan di iza. Kamhan iton nga kapawa nga makawara ka kadeglem ani isab ya makahatag kanangiza ka kinabohi nga diri mawara.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index