Search form

Howan 8:13

13Minsambag ya mga Parasiyo nga iko ka lamang ya minpanan-og mahitenged ka kanmong kaogaringen agon diri kon matood.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index