Search form

Howan 8:19

19Minsambag ya mga Parasiyo pagpangotana nga daw hain ya Ama mo maghela? Minsambag si Hisos nga wara kamo makasabot kon sin-o sa hao daw sin-o ya kanaong Ama. Kon ankilala kamo kanao makakilala sab kamo ka Ama nao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index