Search form

Howan 8:2

2Pagkamasiselem ka minsazo iza pagbalik ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Kamhan mataed ya mga tao nga nagatipon dizan. Kamhan minlo-to iza kay ansindo pen iza kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index