Search form

Howan 8:20

20Ani ini ya pagpanaba ni Hisos ka dizan pen iza ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Pagpanaba naiza kaiton dizan iza ka betanganan ka kowarta nga ihaladay na mga tao. Labzanan iton na mga mataed nga tao. Kamhan waray andakep kanangiza kay wara pen dateng ya tirmino nga dakpen iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index