Search form

Howan 8:22

22Namaglaonglaong dazon ya mga oloolo pagsora nga iza gazed ya ampatay ka toong kaogaringeng lawas agon minlaong iza nga diri sa kita makakaro ka toong datnganan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index