Search form

Howan 8:24

24Minlaong hao kamazo nga mapatay kamo ka wara mapasaylo ya mga sala mazo. Antoman gazed ini kon diri kamo antoo nga hao si Kristo nga hari nga pinili na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index