Search form

Howan 8:28

28Agon indogangan pen ni Hisos paglaong kaniran nga kay-an kon ilansang di hao mazo ka kros anipen kamo mahagdam nga hao si Kristo nga hari nga pinili na Diyos. Kamhan mahagdam isab kamo nga diri kon hao ya ambeet ka kanaong mga inhinang basta ya mga panaba nao garing iton ka Ama nga minsindo kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index