Search form

Howan 8:3

3Na, ka nagasindo pen iza kaniran minkarini ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo daw ya mga Parasiyo. Kay in-ated niran ya isang babazi nga nasakpan nga nanapaw. Kamhan patindegen iza dizan ka tenged na mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index