Search form

Howan 8:31

31Kamhan dizan ka mga Yodayo nga mintoo kanangiza minlaong si Hisos nga kon tomanen mazo ya kanaong sindo, kamo matood ya kanaong mga sakop.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index