Search form

Howan 8:32

32Kamhan mahagdaman mazo nga hao nga si Kristo ani ya matood nga Diyos. Kamhan anlibri hao kamazo ka pagkaoripen mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index