Search form

Howan 8:33

33Minsambag siran nga mga kaliwatan kami ni Abraham nga toboan na mga Yodayo. Sokad kawandini pen dogay di waray tag-iza kanami. Kay ono sa ko nagalaong nga iko ya anlibri kanami ka pagkaoripen nami kon ansakop kami kanmo?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index