Search form

Howan 8:41

41Inhaod mazo ya batasan na ama mazo. Minsambag siran pag-iseg nga kami nga mga Yodayo isa ka gazed ya ama nami ani iza ya matood nga Diyos. Wara kami magbiza kaini nga tinoohan nami sokad.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index