Search form

Howan 8:48

48Kamhan nazehet ya mga oloolo na mga Yodayo nagalaong nga matood gazed ya paglaong nami nga taga Samariya iko nga kaaway na mga Yodayo. Inboang sab ko na maonga!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index