Search form

Howan 8:5

5Kamhan ya balaed nga inhatag kanta ni Moysis ani nagasogo nga ya minhinang ka singed kaiton kinahanglan pamagbatohan keteb ka pagpatay. Na, ono ya kanmong ikapanaba?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index